Oferta resocjalizacyjna

Internat

Internat jest miejscem gdzie nieletnie spędzają czas po zajęciach szkolno-warsztatowych.
Funkcjonuje w dni powszednie od 15.00 do 8.00 dnia następnego oraz w niedziele i święta.

Realizowane są tutaj następujące zadania:

 • zapewnienie wychowankom odpiwednich warunków bytowych oraz zaspokojenie ich podstawowych potrzeb materialnych i zdrowotnych,
 • praca opiekuńcza i wychowawczo-terapeutyczna,
 • działalność kulturalna, oświatowa, sportowa i rekreacyjna,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • nawiązywanie kontaktów z instytucjami środowiska lokalnego.

Internat dysponuje dobrze przygotowaną kadrą z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć oraz kół zainteresowań o charakterze:

 • sportowym,
 • teatralnym,
 • muzyczno-wokalnym,
 • plastycznym,
 • tanecznym,
 • kynoterapeutycznym.

W środowisku lokalnym ośrodek efektywnie współpracuje z:

 • Urzędem Miejskim w Koronowie (wystawy prac i kiermasze),
 • DPS-em „Słoneczko” w Bydgoszczy (warsztaty plastyczne, zajęcia interakcyjne),
 • Jagodową Stajenką w Jagodowie (wolontariat w ośrodku hipoterapii),
 • Stajnią Stary Jasiniec w celu hippiki i hipoterapii,
 • Domem Kultury w Koronowie – Centrum Synagoga (wystawy prac, kiermasze),
 • Szpitalem im. dr Jurasza w Bydgoszczy (warsztaty plastyczne i zajęcia integracyjne z dziećmi),
 • Szkołą podstawową nr 2 i przedszkolem Samorządowym w Koronowie (udział w inscenizacjach teatralnych),
 • Miejską Biblioteką Publiczną w Koronowie (wypożyczenia, zajęcia czytelnicze, spotkania z autorami, kluby dyskusyjne),
 • Teatrem Polskim w Bydgoszczy (udział w spektaklach),
 • Operą Nova w Bydgoszczy (udział w spektaklach),
 • Schroniskiem dla zwierząt w Bydgoszczy (wolontariat),
 • Zespołem Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Karolewie (zajęcia integracyjne, udział w przedstawieniach),
 • „WARSZTATEM Fordon ” Pracownia terapii zajęciowej w Bydgoszczy,
 • Fundacją SUE RYDER (organizacja prac plastycznych na aukcje charytatywne),
 • ogólnopolskim projektem „ Emotkowe pożeracze smutków ” (szycie pluszowych maskotek),
 • DPS-em Gołuszyce – hortiterapia i zajęcia plastyczne.

Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są działania w ramach terapii grupowej, zajęciowej, pedagogicznej i wielostronnego wspomagania wychowanek.

Wobec nieletnich realizuje się system wychowawczy:

 1. resocjalizacyjny:
  • trening motywacyjny realizowany zgodnie z programem autorskim „Trening motywacyjny w OOW w Koronowie”,
  • zajęcia doskonalenia kompetencji społecznych realizowane zgodnie z programem autorskim ”Program zajęć doskonalenia kompetencji społecznych w OOW w Koronowie”,
  • trening zastępowania agresji realizowany w oparciu o program ,,Trening Zastępowania Agresji w OOW w Koronowie”,
  • udzielanie pomocy rodzicom wychowanek – realizacja autorskiego programu pomocy psychologicznej dla rodzin wychowanek ,,Zrozumieć siebie – rozumieć dziecko”,
  • udzielanie pomocy wychowankom w sporządzaniu pism do instytucji i sądów, pomoc w załatwieniu formalności urzędowych i wiele innych,
  • warsztaty ukierunkowane na kształcenie umiejętności w zakresie autoprezentacji i efektywnego poszukiwania pracy,
  • indywidualna pomoc w przygotowaniu wychowanki do życia po zwolnieniu z OOW,
  • warsztaty „O co kaman?”. Profilaktyka HIV i AIDS.
 2. resocjalizacyjno-rewalidacyjny:
  • Metoda Dennisona – kinezjologia edukacyjna gimnastyka mózgu,
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • trening rozwijający procesy poznawcze poprowadzony w oparciu o autorski program „Trening rozwijający procesy poznawcze w OOW w Koronowie”,
 3. resocjalizacyjno-terapeutyczny:
  • psychoterapia indywidualna długoterminowa,
  • psychoterapia krótkoterminowa w oparciu o autorski program ,,Terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu”,
  • oddziaływania psychologiczne w zakresie świadomości własnej tożsamości seksualnej i akceptowanych społecznie zachowań prowadzone w oparciu o autorski program „Oddziaływania psychologiczne w zakresie świadomości własnej tożsamości seksualnej i akceptowanych społecznie zachowań”,
  • terapia systemowa prowadzona w oparciu o program autorski ,,Program terapii systemowej dla nieletnich dziewcząt przebywających w OOW w Koronowie”,
  • psychoterapia uzależnień prowadzona w oparciu o autorski ,,Program psychoterapii i psychoprofilaktyki uzależnień dla nieletnich dziewcząt przebywających w OOW w Koronowie”,
  • terapia nieletnich dziewcząt pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia prowadzona w oparciu o ,,Program terapii dla nieletnich dziewcząt pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia”,
  • oddziaływania psychologiczne realizowane w oparciu o autorski Program pomocy psychologicznej dla wychowanek samookalaczających się oraz skłonnych do autoagresji”,
  • indywidualna pomoc psychologiczna prowadzona w oparciu o autorski „Program indywidualnej pomocy psychologicznej”,
  • grupowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna opracowana w oparciu o ogólnopolski program „Spójrz Inaczej”,
  • zajęcia relaksacyjne prowadzone w oparciu o autorski „Program zajęć relaksacyjnych w OOW w Koronowie”,
  • zajęcia socjoterapeutyczne dla wszystkich wychowanek,
  • praca z negatywnymi myślami w nurcie poznawczo behawioralnym,
  • zajęcia terapeutyczne „Moja rezyliencja jak dbam o swoją równowagę, siłę i szczęście”.

Szkoła i warsztaty

W OOW w Koronowie funkcjonują dwie szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Koronowie
 2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Koronowie

Oddziały VII i VIII szkoły podstawowej są oddziałami przysposabiającymi do pracy w zawodach kucharz,
krawiec, fryzjer.

W zależności od potrzeb branżowa szkoła prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:

 • fryzjer – nr klasyfikacji zawodu 514101
 • kucharz – nr klasyfikacji zawodu 512001
 • krawiec – nr klasyfikacji zawodu 753105

W szkołach aktywnie działa doradca zawodowy, który realizując swoje zadania wspołpracuje m.in. z:

 • Państwową Inspekcją Pracy w Bydgoszczy
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy
 • Centrum Planowania i Kariery Zawodowej w Bydgoszczy
 • Pomocą Społeczną w Koronowie
 • Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy

Nauczyciele aktywnie realizują projekty i programy zewnętrzne, m. in.:

 • Lepsza Szkoła Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, projekt edukacyjny badanie wyników nauczania,
 • Szkoła Dialogu, program edukacyjny zapoznanie uczniów z historią Żydów w Polsce, ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój kraju i ich własnych miejscowości,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy – programy prozdrowotne.

Warsztaty szkolne przygotowują wychowanki do egzaminów zawodowego i czeladniczego.
Ponadto, w warsztatach szkolnych odbywają się liczne kursy zawodowe , m. in.:

 • obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem,
 • opiekun osoby starszej i osoby zależnej,
 • florystyczny,
 • kosmetyczny.

O wyborze kursu decyduje zapotrzebowanie na rynku pracy.

Nauczyciele szkoły i warsztatów współpracują również z instytucjami w środowisku otwartym m. in. z:

 • Muzeum Żydów Polskich POLIN,
 • Żydowskim Instytutem Historycznym,
 • Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koronowie,
 • Towarzystwem Miłośników Ziemi Koronowskiej,
 • Domem Pomocy Społecznej w Koronowie,
 • Hospicjum Sue Ryder przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
 • Producentem Odzieży i Sprzętu Sportowego GMG w Białych Błotach,
 • Szkołą Podstawową nr 2 w Koronowie.