Kontakt

Położenie placówki:

KORONOWO położone jest 23 km na północ od Bydgoszczy, na terenie północnej części historycznych Kujaw w obrębie Pojezierza Południowopomorskiego, w rozległym zakolu rzeki Brdy, gdzie jej pradolina ma szerokość od 6 do 9 km. Samo miasto leży w pięknej kotlinie otoczonej wzgórzami na południowym skraju Borów Tucholskich, gdzie wśród sosnowych lasów wije się szereg malowniczo położonych jezior, połączonych obecnie w kompleks Zalewu Koronowskiego. Na rzeźbę powierzchni głęboko wciętej (ok. 30-50m) doliny Brdy, stanowiącej przedłużenie sandru Równiny Tucholskiej ku pradolinie Noteci-Warty, składają się obok rynien jeziornych, wytopisk i kociołków oraz wydm i piasków przewianych, przede wszystkim złożone układy terasowe.

Źródło: http://www.koronowo.pl/gmina/lokalizacja

Dane teleadresowe:

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Koronowie
ul. Dworcowa 36,
86-010 Koronowo

Sekretariat:
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30,  tel. 52 382 22 75,   fax 52 382 24 21

Szkoła:
poniedziałek – sobota, godz. 8:00 – 15:00,  tel. 52 382 22 75

Internat:
święta i niedziele, godz. 10:00 – 21:00,  tel. 52 382 22 75
poniedziałek – sobota, godz. 15:30 – 21:00, tel. 52 382 22 75

ROZMOWY TELEFONICZNE SĄ NAGRYWANE. KLAUZULA INFORMACYJNA:
Mając na uwadze charakter danych przetwarzanych w systemie telefonicznym oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Koronowie stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo, minimalizować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych. To właśnie Państwo jesteście inicjatorem telefonicznej formy kontaktu z Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Koronowie, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji.
TOŻSAMOŚĆ I DANE ADMINISTRATORA
Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Koronowie. Dane teleadresowe: ul. Dworcowa 36, 86-010 Koronowo, tel. 52 382 22 75, e-mail: sekretariat@koronowo.oow.gov.pl.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Maciej Gibaszek, e-mail: maciej@gibaszek.com.pl.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Udzielanie przez Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Koronowie informacji telefonicznych na podstawie §60, §85 oraz zapewnienie bezpieczeństwa w placówce na podstawie §10510 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIUM JEGO USTALENIA
Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku, jednakże nie przekracza on 1 miesiąca od dnia nagrania, a po tym czasie dane są usuwane przez ich nadpisanie. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.
INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM PRAWACH
Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do administratora danych lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się związać z koniecznością przedstawienia przez Państwa dokładnych informacji o dacie i godzinie połączenia i wskazania numeru telefonu, z którego łączono się z placówką.
INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadkach określonych w art. §60 i §85 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Informacja o wychowankach placówki może być udzielana jedynie osobom wskazanym w cytowanych wyżej przepisach. Może być konieczna weryfikacja rozmówcy na zasadach z nim uzgodnionych. Podczas połączenia telefonicznego Administrator informuje osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania. Warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie prze Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy i nie rozłączenie się.
INFORMACJA O AUTOMATYZACJI PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
INFORMACJA PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


Połączenia telefoniczne z wychowankami:

Połączenia telefoniczne z wychowankami SĄ REALIZOWANE:
1. W dni powszednie (poniedziałek – sobota) w godz. 15:30 – 21:00.
2. W niedziele i święta w godz. 10:00 – 21:00

Połączenia telefoniczne z wychowankami NIE SĄ REALIZOWANE podczas:
1. Posiłków.
2. Zajęć szkolnych i warsztatowych (poniedziałek – sobota do godz. 15:30).
3. Imprez, uroczystości.
4. Kół zainteresowań.
5. Terapii, socjoterapii.
6. Zajęć wychowawczych w grupie.
7. Zajęć i pobytu na świeżym powietrzu.


Kontakt poprzez pocztę e-mail:

sekretariat@koronowo.oow.gov.pl
Skrzynka pocztowa jest monitorowana: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30.

KLAUZULA INFORMACYJNA KONTAKTU POPRZEZ POCZTĘ E-MAIL:
1. Podanie przez Pana/Panią swych danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo. W pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa jest dobrowolne.

2. W skierowanej do placówki wiadomości e-mail to właśnie Państwo jesteście inicjatorem tej formy kontaktu z Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Koronowie, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji i własnych danych osobowych.

3. Nie podanie danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania/wniosku/prośby/zapytania/innego typu dokumentu, bez rozpatrzenia.

4. Wiadomości poczty e-mail wraz z załącznikami wysyłane z placówki są przeznaczone dla określonego adresata. Wiadomości te mogą zawierać informacje, które są chronione prawem. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą takiej wiadomości należy zawiadomić e-mailowo o tym nadawcę, a następnie skasować otrzymaną wiadomość.

5. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości wysłanej z placówki jest zabronione – może być uznane za naruszenie prawa. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Koronowie nie odpowiada za błędy lub luki w wysyłanej z placówki wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej bezprawnego powielania, kopiowania, rozsyłania.

6. Administratorem danych osobowych zawartych w wiadomości e-mail jest Dyrektor OWW w Koronowie, Koronowo, ul. Dworcowa 36, tel. 52 382 22 75.

7. Przysługuje prawo:
a) Dostępu do treści swoich danych.
b) Sprostowania danych.
c)Ograniczenia przetwarzania.
d) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
e) Żądania usunięcia swoich danych.
f) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Panią/Pana w wiadomości e-mail:
a) Nie będą przetwarzane w celu profilowania.
b) Nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.    


Informacje dla mediów:

Informacje udzielane są pod numerem telefonu Rzecznika Prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości, tel. 882 364 921, e-mail: media@ms.gov.pl